EdamahEdamah

Board of Directors

Mr. Khalid Al Rumaihi
Chairman
Shaikh Salman bin Ahmed Al Khalifa
Dr. Maher Abdulaziz Alshaer
Mr. Yaser Abduljaleel Alsharifi
Mr. Ahmed Dhaffer Alomran
Ms. Hala Ali Yateem
Mr. Husain Rajab
Ms. Rasha Mohammed Sabkar